• เบอร์ติดต่อ02-159-8071
  • เบอร์แฟกซ์02-159-8070
  • อีเมลpanomixgmp@yahoo.com

การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทได้ให้ความสำคัญในด้านวิชาการโดยมีการศึกษาข้อมูลทางวิชาการใหม่ๆ เพื่อให้คำแนะนำในการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด รวมถึงมีห้องปฏิบัติการทางด้านเคมีและด้านจุลชีววิทยาสำหรับตรวจสอบคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือทำการค้นคว้าทดลองที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น